Stanowisko PSSF dla Ministerstwa Rozwoju

      Brak komentarzy do Stanowisko PSSF dla Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje obecnie wytyczne dla GIS, które będą obowiązywały gabinety fizjoterapeutyczne po ich otwarciu.

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii wyraziło w piśmie do Pani Minister Jadwigi Emilewicz swoje stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015, poz. 1994) zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym. Nie ma więc możliwości, aby porównywać gabinety masażu, mające zadania relaksacyjne czy kosmetyczne z działalnością medyczną fizjoterapeutyczną, która jest realizowana we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach rehabilitacyjnych, zarówno dziennych, jak i stacjonarnych, zakładach rehabilitacji/fizjoterapii, zakładach opieki leczniczej, domach pomocy społecznej, jak również w gabinetach fizjoterapeutycznych – jako indywidualna, bądź grupowa opieka fizjoterapeutyczna, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych tak, jak to ma miejsce w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej itp. (a przypominam, iż indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie nie zostały zawieszone).

Jednym z elementów wykonywania świadczeń zdrowotnych jest prowadzenie indywidualnych lub zbiorowych praktyk fizjoterapeutycznych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654, Dz. U. 2020, poz. 295, 567, art. 5 ust. 2, pkt 3), na równi z indywidualnymi praktykami lekarskimi, pielęgniarskimi itp., wobec czego wszelkie zasady obowiązujące w gabinetach fizjoterapeutycznych powinny być realizowane wg takich samych standardów, jakie obowiązują inne zakłady opieki zdrowotnej i inne indywidualne praktyki zawodowe.

PSSF znosi składkę w 2020 roku

      Brak komentarzy do PSSF znosi składkę w 2020 roku

Zgodnie z uchwałą podjętą w dn. 17 kwietnia 2020 roku, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, ze względu na trudną sytuację fizjoterapeutów w okresie pandemii koronawirusa, znosi składkę członkowską za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, iż opłata dla członka PSSF wyniesie 2/12 rocznej składki.

Uchwała-3_2020-PSSF

Komunikat NFZ dotyczący m.in. rehabilitacji leczniczej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń1.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 183/2019/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia rehabilitacyjnego, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

  • 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • 94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 94.483 – wizyta terapeutyczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 93.88 – wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, rekomendujemy przerwę w udzielaniu świadczeń w oddziałach dziennych rehabilitacji ogólnoustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży i seniorom2.


1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 660)

2) § 9 RMZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 320 z późn. zm.)

Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie

Szanowni Państwo!

Z niepokojem obserwuję coraz częstsze przypadki zamieszczania przez Fizjoterapeutów niestosownych wypowiedzi w Internecie. Jako Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów jestem zobowiązany, wraz z zespołem nie tylko do przygotowywania postępowania dyscyplinarnego i wykonywania czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, ale również do prowadzenia działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej, o której mowa w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. W związku z powyższym, pragnę Państwu przypomnieć, że oprócz przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania zawodu mają Państwo obowiązek przestrzegania także Zasad Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty.

Fizjoterapeutom jako osobom wykonującym zawód zaufania publicznego nie przystoi zamieszczanie w przestrzeni publicznej agresywnych i wulgarnych wypowiedzi zarówno pod adresem członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jak i innych osób. Choć to marginalne, to niniejsze zachowanie jest wysoce szkodliwe z tego względu, że narusza dobra osobiste adresata, wywołuje u niego stres i poczucie krzywdy, a także naraża go na dalszą agresję i szykany. Umieszczanie tego rodzaju wypowiedzi negatywnie wpływa na wizerunek i zaufanie społeczne do fizjoterapeutów oraz osłabia prestiż zawodu. Należy podkreślić, że nawiązywanie i prowadzenie dialogu polega na prezentowaniu argumentów, postulatów oraz konstruktywnej krytyce, nie zaś na wzajemnym obrażaniu się, eskalowaniu konfliktu i szkalowaniu rozmówcy. Nie wolno zapominać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy.

W związku z powyższym, apeluję do Państwa o rozwagę i refleksję przed opublikowaniem wypowiedzi w Internecie. Nie zachowujmy się wobec innych w sposób, w jaki sami nie chcielibyśmy być potraktowani. Obecna sytuacja wynikająca z występującej epidemii jest z pewnością bardzo trudna dla nas wszystkich, jednak jako Fizjoterapeuci nie zapominajmy, aby zawsze oprócz najwyższego poziomu fachowości prezentować swoim zachowaniem również kulturę osobistą i szacunek do drugiego człowieka. W przypadku Państwa ewentualnych uwag dotyczących funkcjonowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów zachęcam do kontaktu oraz aktywności w działaniach samorządu zawodowego.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK
Rzecznik Dyscyplinarny KIF

Poniżej treść Uchwały nr 20 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, zawierającej zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty.

Co robić z niepracującymi fizjoterapeutami?

      Brak komentarzy do Co robić z niepracującymi fizjoterapeutami?

Fizjoterapia w Polsce w większości przypadków przestała funkcjonować, zaś fizjoterapeuci są praktycznie bezrobotni. Szczególnie boleśnie odczuwają to osoby będące zatrudnione na umowie kontraktowej.

W tej sytuacji znajdują się też pracownicy Pabianickiego Centrum Rehabilitacji, którzy z inicjatywy kierownika przy współpracy zarządu spółki zostali przeniesieni do strefy buforowej i innych komórek organizacyjnych. Są też wykorzystywani do wykonania zaległych prac, na które w zwykłym trybie pracy nie ma czasu.

Zachęcamy innych pracodawców do zorganizowania pracy właśnie w ten sposób, co rekomenduje także prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Pozwoli to wykorzystać posiadane zasoby pracowników, a im umożliwić funkcjonowanie w trudnym czasie pandemii Covid-19.

Pismo do MZ i NFZ – interpretacja przepisów

      Brak komentarzy do Pismo do MZ i NFZ – interpretacja przepisów

W związku z brakiem interpretacji dotyczących rehabilitacji domowej i w warunkach stacjonarnych PSSF wystosowało prośbę o pilne doprecyzowanie obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. prawa. Poniżej pytanie do NFZ i ich odpowiedź oraz pismo do Ministerstwa Zdrowia.

Pismo-PSSF-interpretacja-NFZ
2020.43041.MASO-PSSF_odpowiedź-w-spr.-ograniczeń-w-REH
Pismo-PSSF-ograniczenie-MZ

Koronawirus

      Brak komentarzy do Koronawirus

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 prosimy o podejmowanie działań z zachowaniem ostrożności i zdrowego rozsądku.

Po konsultacjach z konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii i na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przypominamy, iż jedyną osobą upoważnioną do podejmowania strategicznych decyzji na obszarze województwa są wojewodowie.